کادر آموزشی و علمی

 
 

مربی پیش دبستان : خانم خیری

 


آموزگار پایه اول : خانم جمالی /شقایق یک

آموزگار پایه اول : خانم  طالب زاده  /شقایق دو

آموزگار پایه دوم : خانم رضوان پور / زنبق یک

آموزگار پایه دوم : خانم بابوئی/ زنبق دو

آموزگار پایه سوم : خانم  گودرزی /ارغوان یک

آموزگار پایه سوم : خانم معماری/ ارغوان دو

آموزگار پایه چهارم : خانم قربانی

آموزگار پایه پنجم : خانم زمان

آموزگار پایه ششم : خانم عزیزی

آموزگار كامپيوتر : خانم تباره

آموزگار هنر وخلاقیت  وپرورشی : خانم گلچین 

آموزگار تربیت بدنی : خانم زمانی