کادر آموزشی و علمی

 
 

مربی پیش دبستان : خانم اکبری/غنچه یک

مربی پیش دبستان عصر : خانم طالب زاده / غنچه دو


آموزگار پایه اول : خانم دلفانی /شقایق یک

آموزگار پایه اول : خانم  حاجی محمد صادق /شقایق دو

آموزگار پایه دوم : خانم رضوان پور / زنبق یک

آموزگار پایه دوم : خانم بابوئی/ زنبق دو

آموزگار پایه سوم : خانم هاشمی /ارغوان یک

آموزگار پایه سوم : خانم ره شناس/ ارغوان دو

آموزگار پایه چهارم : خانم زند

آموزگار پایه پنجم : خانم زمان

آموزگار پایه ششم : خانم عزیزی

آموزگار كامپيوتر : خانم مهسا صادقی 

آموزگار هنر وخلاقیت  وپرورشی : خانم مهندس پور

آموزگار تربیت بدنی : خانم  شریعتی