کادر اداری و اجرایی
 

 

معاون آموزشی : خانم مریم قاجار

معاون فناوری : خانم آتنا باقری

معاون اجرایی : خانم فاطمه عباسی

مربی پرورشی : خانم فاطمه شرقی