کادر اداری و اجرایی

 

معاون آموزشی : خانم  قاجار

معاون فناوری : خانم  صادقی

معاون اجرایی : خانم برجک