کادر اداری و اجرایی

 

معاون آموزشی : خانم  قاجار

معاون فناوری : خانم  تباره

معاون اجرایی : خانم حسامی