مدیریت دبستان
 

موسس و مدیر دبستان 
خانم زهـرا کـرمی
 با بیش از 38 سال سابقه آموزشی و مدیریتی