مهارت های زندگی چیست ؟

اصطلاح مهارتهای زندگی (Life Skills) برای اکثر ما آشناست.
 تعریف مهارتهای زندگی هم دشوار به نظر نمی‌رسد: مهارتهایی که به ما برای زندگی بهتر کمک می‌کنند.
 
 

مدل های آموزش مهارت های زندگی:

به طور کلی دو نوع مدل برای آموزش به افراد ارائه شده است:

مدل اول که توسط سازمان بهداشت جهانی تدوین شده است مبتنی بر آموزش مهارت های ده گانه می باشد. این مهارت های ده گانه در ادامه به تفضیل معرفی می شوند.

مدل دوم بیشتر بر آموزش به نوجوانان تاکید دارد و به ۴-H معروف است. ۴-H نام سازمانی در ایالات متحده است که بنیاد ملی غذا و کشاورزی و وزارت کشاورزی این کشور آن را اداره می کند. یکی از اهداف این سازمان کمک به جوانان به منظور رسیدن به نهایت استعداد آنان و همچنین پیشبرد حوزه توسعه جوانان است.

نام این بنیاد نمایانگر چهار حوزه توسعه فردی مورد توجه این سازمان است : سر، قلب، دست ها و سلامت. هر حوزه شامل یک سری زیر مجموعه است که در ادامه توضیح داده می شود.

مدل H-4

حیطه اول : سر (Head)

 • یاد بگیریم چگونه بیاموزیم؟
 • تصمیم گیری
 • حل مساله

حیطه دوم : قلب (Heart)

 • ارتباط
 • همکاری
 • مهارت های اجتماعی
 • حل تعارض
 • پذیرش تفاوت ها

حیطه سوم : دست ها (Hands)

 • شرکت در خدمات داوطلبانه
 • مسئولیت پذیری
 • همکاری در گروه

حیطه چهارم: سلامتی (Health)

 • سبک زندگی سالم
 • مدیریت استرس
 • پیشگیری از بیماری
 • امنیت شخصی
 

سازمان بهداشت جهانی تعریف مهارتهای زندگی را به صورت زیر ارائه می‌دهد:

مهارتهای روانی – اجتماعی که به ما کمک می‌کنند با نیازها و چالش‌های زندگی روزمره بهتر کنار بیاییم.

این سازمان، مهارتهای زندگی را به شکل زیر فهرست و دسته بندی می‌کند:

 

 

همان طور که قبلا گفته شد این مهارت ها توسط سازمان بهداشت جهانی معرفی شده اند و تا حدودی با مهارت های ارائه شده توسط مدل ۴-H همپوشانی دارند. مدل رایج در آموزش عمدتا مدل مهارت های زندگی ده گانه است.