اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها

* آشنا نمود ن فرزند ان با د ستورات الهی و سیره معصومین و به کارگیری آنها د ر زند گی

* علاقمند سازی به فعالیت های قرآنی ، پرورشی و نماز

* تلاش د ر جهت رشد و تعالی اخلاق نیکو

* شناخت و شکوفایی استعد اد های آنها

* ارتقا سطح یاد گیری با تکیه بر تقویت روحیه تفکر و تعقل و پرورش حس اعتماد به نفس

* تلاش جهت بالابردن سطح بهد اشت فرد ی و اجتماعی و پرورش روحیه نظم و انضباط

* مشاوره و هماهنگی با اولیا جهت برنامه ریزی های تربیتی،آموزشی،بهد اشتی ، انضباطی و ارتباطی