نکات مهم آزمون جامع آنلاین پایه های دوم تا ششم دبستان فرشتگان آسمانی 

 
 
1. آزمون روز جمعه مورخ 29 آذر ماه 98 براساس زمانبندی های زیر برگزار می شود :
 پایه دوم و سـوم : ساعت 12     
 پایه چهـارم  : ساعت 14   
  پایه ششم  : ساعت 15   
 پایه پنجـم  : ساعت 16